Trang web này sử dụng cookie

Thông qua những cookie này, chúng tôi sẽ thu thập thông tin về lượt truy cập của bạn trên trang web của chúng tôi. Tôn trọng quyền riêng tư của bạn là trọng tâm trong chính sách của chúng tôi. Có thể tìm được thông tin chi tiết về chính sách quyền riêng tư và cookie của chúng tôi trong các phần đính kèm. Để tiếp tục ngay bây giờ, chúng tôi xin phép bạn đồng ý với các điều kiện của chúng tôi. Xin cảm ơn trước vì sự hợp tác của bạn. 

Tuyên bố Bảo vệ Dữ liệu

GoodWe Technologies Co., Ltd. Công bố Bảo vệ Dữ liệu

1. Cam kết của GoodWe về Quyền riêng tư

GoodWe tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Khả năng đưa ra lựa chọn sáng suốt của bạn về việc sử dụng thông tin của mình rất quan trọng đối với chúng tôi. Tuyên bố bảo vệ dữ liệu này giải thích chính sách của GoodWe liên quan đến việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và bảo vệ Dữ liệu Cá nhân. Các điều khoản của tuyên bố quyền riêng tư này áp dụng cho thông tin thu thập từ bạn trừ khi các điều khoản khác được chỉ định như một phần của đề xuất đặc biệt hoặc theo một hình thức hoặc hợp đồng khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn.

Tuyên bố bảo vệ dữ liệu này dành cho tất cả những người truy cập trang web của chúng tôi và sử dụng các dịch vụ được cung cấp. Tuyên bố bảo vệ dữ liệu này áp dụng cho tất cả các hình thức sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bất kể việc sử dụng đó là miễn phí hay phải trả phí. GoodWe muốn thông báo cụ thể cho bạn bên dưới về những dữ liệu mà họ thu thập và cách thức sử dụng những dữ liệu đó. Bạn cũng được thông báo rằng dữ liệu (cá nhân) của bạn sẽ được thu thập trên các trang web của chúng tôi và được lưu trữ dưới dạng điện tử. Tất cả dữ liệu được chúng tôi lưu trữ và xử lý tuân theo các quy định pháp luật có liên quan của Liên minh Châu Âu về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu - Quy định chung về Bảo vệ dữ liệu (GDPR). Bạn có thể xem, tải về hoặc in ra các Điều khoản Sử dụng cũng như Điều khoản và Điều kiện chung của Webshop và tuyên bố về quyền riêng tư dữ liệu của GoodWe bất kỳ lúc nào tại http://www.goodwe.com. Tuyên bố bảo vệ dữ liệu là một phần không thể tách rời của Điều khoản Sử dụng cũng như Điều khoản và Điều kiện chung của Webshop. Bạn phải chấp nhận tuyên bố bảo vệ dữ liệu này để truy cập các trang web và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

2. Các định nghĩa

DỮ LIỆU PHI CÁ NHÂN

Các trang web của chúng tôi, nếu có, có thể được truy cập bất cứ lúc nào mà bạn không cần phải cung cấp dữ liệu cá nhân. GoodWe lưu trữ các dữ liệu phi cá nhân sau:


a) Loại và phiên bản trình duyệt


b) Hệ điều hành


c) URL liên kết giới thiệu (trang web cụ thể mà từ đó một liên kết được dẫn đến trang web của chúng tôi)


d) Tên máy chủ của máy tính truy cập trang web (địa chỉ IP)


e) Ngày và giờ của yêu cầu máy chủ


f) Thiết bị


2.1.2 Dữ liệu đó sẽ được GoodWe hoặc bên thứ ba phân tích và được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (chẳng hạn như cho mục đích nghiên cứu và phân tích dữ liệu). Bạn không thể bị nhận dạng dựa trên dữ liệu đó.


2.1.3 GoodWe cũng lưu trữ và lưu các dữ liệu được liệt kê trong Phần 2.1.1 của người dùng đã đăng ký. Việc sử dụng dữ liệu đó tuân thủ theo Phần 2.1.2 chỉ diễn ra ở dạng ẩn danh. Bất kỳ bên thứ ba nào có thể được chúng tôi ủy quyền đều không thể nhận dạng được bạn dựa trên các dữ liệu đó.


2.1.4 Dựa trên việc sử dụng các trang web GoodWe của người dùng đã đăng ký hoặc được ủy quyền, GoodWe cũng thu thập dữ liệu phi cá nhân (ẩn danh). Các nội dung này được lưu trữ dưới dạng để không cho phép nhận dạng được bất kỳ người cụ thể nào. GoodWe có thể thu thập, sử dụng, chuyển giao và tiết lộ dữ liệu phi cá nhân cho bất kỳ mục đích nào.


Ví dụ: GoodWe sử dụng dữ liệu tổng hợp từ tất cả các hệ thống trong một khu vực nhất định để xác định, ví dụ: thời lượng và cường độ của ánh sáng mặt trời trong khu vực đó. Khu vực đủ rộng để không thể nhận dạng được một người đã cho hoặc hệ thống của họ. GoodWe cũng được quyền cung cấp dữ liệu tổng hợp đó cho các bên thứ ba.

DỮ LIỆU CÁ NHÂN

GoodWe chỉ có thể nhận dạng bạn hoặc người dùng tương ứng sau khi đăng ký. Việc đăng ký yêu cầu bạn tự nguyện cung cấp dữ liệu cá nhân của mình. Các trang web của chúng tôi sẽ ghi lại và lưu trữ các dữ liệu sau của người dùng đã đăng ký:


a) Dữ liệu người dùng: dạng địa chỉ, tên, họ, công ty, đường phố, số đường phố, mã bưu cục, thị trấn, tiểu bang thuộc liên bang, quốc gia, múi giờ, số điện thoại, số fax, địa chỉ e-mail, ngày sinh, số khách hàng, tên người dùng, mật khẩu


b) Dữ liệu hệ thống: tên hệ thống, mã số nhận dạng hệ thống, ngày/giờ vận hành thử, công ty, đường phố, số đường phố, mã bưu cục, thị trấn, tiểu bang thuộc liên bang, múi giờ, kinh độ, vĩ độ, độ cao trên mực nước biển, hiệu suất hệ thống, nhà sản xuất, loại mô-đun, thông số kỹ thuật hệ thống, ảnh hệ thống


c) Dữ liệu người vận hành/khách hàng: dạng địa chỉ, tên, họ, công ty, đường phố, số đường phố, mã bưu cục, thị trấn, tiểu bang thuộc liên bang, quốc gia, múi giờ, số điện thoại, số fax, địa chỉ e-mail, số khách hàng, mã số GTGT


d) Dữ liệu kết nối: dữ liệu chiếu theo Phần 2.1.1


2.2.2 GoodWe thu thập dữ liệu cá nhân để cung cấp các dịch vụ mong muốn, nhằm xử lý các hợp đồng và cho các mục đích nội bộ, như để cải thiện các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi (cho mục đích phân tích dữ liệu, nghiên cứu, v.v.) hoặc để liên hệ với bạn một cách độc lập theo hợp đồng tương ứng.


2.2.3 Tất cả dữ liệu cá nhân được GoodWe bảo mật nghiêm ngặt và không được cung cấp cho bên thứ ba nếu không có sự chấp thuận rõ ràng của bạn.


2.2.4 Nếu không có sự chấp thuận của bạn, GoodWe sẽ chỉ thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu chính và dữ liệu sử dụng cá nhân của bạn trong phạm vi cần thiết để xử lý hợp đồng cũng như sử dụng và thanh toán các dịch vụ thông tin và truyền thông điện tử.


2.2.5 Theo ngoại lệ, GoodWe có quyền cung cấp dữ liệu cho bên thứ ba nếu tổ chức này có nghĩa vụ pháp lý phải làm như vậy, ví dụ như nếu họ được yêu cầu tiết lộ dữ liệu cho các cơ quan công quyền.


2.2.6 Theo ngoại lệ, GoodWe được quyền cung cấp dữ liệu cá nhân cho một hệ thống thanh toán trực tuyến, nhưng chỉ trong phạm vi mà dữ liệu đó là cần thiết để xử lý thanh toán hợp lệ.


2.2.7 Sau khi đăng ký, tên người dùng của bạn sẽ được hiển thị cho các thành viên khác. Ngoài ra, bạn có thể phát hành/ra mắt các chi tiết khác của hồ sơ hoặc hệ thống của bạn và hiển thị chúng cho các thành viên khác. Trong hồ sơ của mình, bạn có tùy chọn điều chỉnh cài đặt để sửa đổi phạm vi phát hành dữ liệu của mình. Bạn có toàn quyền quyết định dữ liệu nào được phát hành/xuất bản cho những người dùng khác và trong phạm vi nào. Các chi tiết khác được cung cấp trên trang web bên cạnh một số chức năng nhất định.


2.2.8 Nếu chúng tôi sử dụng dữ liệu cho mục đích yêu cầu sự chấp thuận của bạn theo quy định của pháp luật, chúng tôi sẽ yêu cầu sự đồng ý rõ ràng của bạn. Chấp thuận của bạn sẽ được ghi chép theo dõi tuân theo quy định về quyền riêng tư dữ liệu liên quan. Bạn có thể thu hồi sự chấp thuận mà bạn đã đưa ra bất kỳ lúc nào có hiệu lực cho tương lai và/hoặc từ chối việc sử dụng dữ liệu của bạn trong tương lai cho mục đích quảng cáo, nghiên cứu thị trường và nghiên cứu ý kiến. Để thu hồi chấp thuận của mình hoặc từ chối việc sử dụng trong tương lai, bạn chỉ cần gửi một tin nhắn đơn giản đến GoodWe. Để đảm bảo xử lý nhanh chóng, vui lòng sử dụng các chi tiết liên hệ được cung cấp bên dưới. Bạn sẽ không bị tính thêm bất kỳ chi phí nào khi liên hệ với chúng tôi.

3. SỬ DỤNG COOKIE

Phần mềm được sử dụng trên trang web này nhằm mục đích phân tích việc sử dụng trang web. Phân tích dữ liệu sẽ cho phép thu được thông tin có giá trị về các yêu cầu của người dùng, cho phép chúng tôi nâng cao hơn nữa các sản phẩm và dịch vụ của mình.


Cookie cũng được sử dụng cho mục đích đó. Cookie là các tập tin văn bản được lưu trữ trên máy tính của khách truy cập vào trang web, cho phép nhận dạng được khách truy cập đó dựa trên ẩn danh. Cookie nói chung có thể bị chặn hoặc bị xóa bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt của bạn.


Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng các trang web của chúng tôi đang được phân tích theo cách đã mô tả ở trên.

4. GOOGLE ANALYTICS: QUYỀN RIÊNG TƯ DỮ LIỆU VÀ TÙY CHỌN KHÔNG THAM GIA

Trang web này sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích web của Google Inc. (“Google”). Google Analytics sử dụng cookie, tức là các tập tin văn bản được lưu trữ trên máy tính của bạn và cho phép phân tích việc bạn sử dụng trang web. Thông tin do cookie tạo ra về việc bạn sử dụng trang web này thường được chuyển đến máy chủ của Google ở Hoa Kỳ và được lưu trữ ở đó. Tuy nhiên, nếu tính năng ẩn danh IP được kích hoạt trên trang web này, thì địa chỉ IP của bạn sẽ được Google rút ngắn bên trong các Quốc gia Thành viên của Liên minh Châu Âu hoặc các quốc gia khác đã ký kết Thỏa thuận về Khu vực Kinh tế Châu Âu. Địa chỉ IP đầy đủ của bạn sẽ chỉ được truyền đến máy chủ Google ở Hoa Kỳ và được rút ngắn ở đó trong những trường hợp ngoại lệ. Thay mặt nhà điều hành trang web này, Google sẽ sử dụng thông tin đó để phân tích việc bạn sử dụng trang web, để biên soạn báo cáo về các hoạt động trên trang web cho chúng tôi dưới vai trò là nhà điều hành trang web cũng như để cung cấp thêm các dịch vụ liên quan đến việc sử dụng trang web và sử dụng internet. Địa chỉ IP được trình duyệt của bạn truyền tải trong phạm vi Google Analytics sẽ không được hợp nhất với các dữ liệu Google khác.


Bạn có thể tắt lưu trữ cookie bằng cách điều chỉnh cài đặt phần mềm trình duyệt của mình; tuy nhiên, xin lưu ý rằng làm vậy có thể khiến bạn không thể sử dụng đầy đủ mọi chức năng của trang web này. Ngoài ra, bạn có thể ngăn việc truyền dữ liệu do cookie tạo ra về việc bạn sử dụng trang web (bao gồm cả địa chỉ IP của bạn) cho Google và việc Google xử lý dữ liệu đó bằng cách tải về và cài đặt plug-in của trình duyệt có sẵn tại: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en


Để biết thêm thông tin về các điều khoản sử dụng và quyền riêng tư dữ liệu, vui lòng xem http://www.google.com/analytics/terms/vn.html và http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.


Mã theo dõi Google của trang web này sử dụng hàm _anonymizeIp(), có nghĩa là các địa chỉ IP sẽ chỉ được xử lý ở dạng rút gọn để ngăn chặn nhận dạng cá nhân trực tiếp.

Thu thập và Sử dụng Dữ liệu Cá nhân

Tại GoodWe, chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi thực hiện các nghĩa vụ của mình và đặc biệt coi trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân như tên, số điện thoại, địa chỉ bưu chính và email, v.v. GoodWe có thể thu thập, lưu, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân cho các mục đích nội bộ được kết nối với dịch vụ khách hàng và các bản tin hoặc thông báo của công ty mà bạn có thể quan tâm. Dữ liệu này không được chuyển cho bên thứ ba vì mục đích thương mại mà không có sự chấp thuận của bạn trừ những trường hợp hạn chế được mô tả dưới đây ở tiêu đề “Tiết lộ”.


Xin lưu ý rằng việc truyền dữ liệu trên nền web có thể gặp các lỗ hổng bảo mật và do đó không thể đảm bảo toàn bộ khả năng bảo vệ khỏi sự truy cập của bên thứ ba.


Chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi, chẳng hạn như khi bạn:


• Nhận bản tin của chúng tôi


• Đăng ký sử dụng Nền tảng giám sát GoodWe


• Sử dụng giao diện quản trị của Nền tảng giám sát GoodWe để cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản và hệ thống quang điện của bạn


• Liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi qua điện thoại, email hay trò chuyện


Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập được sử dụng để xử lý yêu cầu của bạn, nhằm cung cấp cho bạn dịch vụ chất lượng cao, để tùy chỉnh trang web theo sở thích của bạn cũng như cho bạn biết về hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể mà chúng tôi tin rằng bạn sẽ quan tâm. Nếu bạn không muốn nhận thông tin khuyến mại từ chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp bạn dễ dàng cho chúng tôi biết. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào để từ chối nhận các thông tin khuyến mại theo địa chỉ marketing@goodwe.com.

Tiết lộ

Chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin Cá nhân với thiện chí tin tưởng rằng chúng tôi buộc phải làm vậy theo luật, hoặc rằng việc làm đó là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ quy trình pháp lý hoặc sự cần thiết của hợp đồng, phản hồi với bất kỳ khiếu nại nào, hoặc để bảo vệ các quyền, tài sản, hoặc an toàn cá nhân của GoodWe, khách hàng của chúng tôi hoặc công chúng. Thông tin về khách hàng của chúng tôi, bao gồm cả Dữ liệu Cá nhân, có thể được tiết lộ nếu cần thiết cho các mục đích hợp pháp, ví dụ như một phần của hoặc trong quá trình đàm phán, bất kỳ vụ sáp nhập, bán tài sản công ty hoặc mua lại nào. Ngoài các trường hợp được liệt kê ở trên, chúng tôi có chính sách có được sự chấp thuận của một người nếu chúng tôi dự định xử lý Dữ liệu Cá nhân của họ.

Các thay đổi đối với Tuyên bố này

GoodWe có quyền thay đổi tuyên bố bảo vệ dữ liệu này bất kỳ lúc nào, nhưng sẽ cảnh báo bạn rằng các thay đổi đã được thực hiện bằng cách chỉ ra ở cuối tuyên bố bảo vệ dữ liệu ngày cập nhật lần cuối. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại tuyên bố bảo vệ dữ liệu của chúng tôi để đảm bảo rằng bạn hiểu cách thông tin của mình sẽ được sử dụng.

BẢN TIN

Nhận các thông tin chi tiết trong ngành và tin tức GoodWe tại đây.

GoodWe Technologies Co., Ltd.

GOODWE Solar Academy

VUI LÒNG CÀI ĐẶT

Đăng ký Bản tin GoodWe

Chèn thông tin chi tiết của bạn bên dưới để nhận thông tin

Bạn là kiểu người dùng Goodwe nào?

Nhà bán lẻ

Nhà phân phối

Người dùng cuối

Khác

Nhập mã xác nhận:*

Tôi chấp nhận GOODWE Chính sách bảo mật và tôi chấp nhận các điều khoản

ĐẶT MUA